Privacy Statement

Copyright – Intellectueel eigendom
Dit Privacy Statement wordt beschermd volgens de intellectueel eigendom rechten en is exclusief eigendom van Netdata. De inhoud is beschermd onder de intellectueel wetgeving en blijft eigendom van Netdata.

Alle rechten zijn gereserveerd. Naast de beperkingen gesteld vanuit de Auteurswet [Copyright Act] 1912 niets van de inhoud van dit document mag worden gebruikt, opgeslagen in een geautomatiseerde datafile of in enige vorm worden gereproduceerd of worden verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netdata.

Privacy Statement
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in General Data Protection Regulation (GDPR) stelt wettelijke eisen aan de Privacy rechten van Natuurlijke Personen.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Netdata. In dit Privacy Statement leggen we uit welke persoonsgegevens Netdata verzamelt en hoe we hiermee omgaan.

Persoonsgegevens
Waar er gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 4 sub 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) bedoeld wordt.

Netdata verwerkt persoonsgegevens van werknemers, klanten en derden (hierna genoemd: Betrokkenen). Deze gegevens worden verwerkt om diverse redenen: wettelijke en/of contractuele verplichtingen, werkgever-werknemer relatie, vanwege bedrijfsbelang of op verzoek van de Betrokkenen.

Rechten van Betrokkenen
Vanuit de AVG hebben Betrokkenen van wie Netdata persoonsgegevens verwerkt privacy rechten. Denk daarbij aan bijvoorbeeld het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering, en het recht op data portabiliteit.

Over de manier waarop Netdata met gegevens van Betrokkenen omgaat kunnen Betrokkenen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna genoemd: AP) klachten indienen. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.

Overzicht verwerkingen
Netdata vermeld per categorie van gegevens op basis van welke wettelijke grondslag deze gegevens worden verwerkt. De AVG kent de volgende 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

  • Toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Netdata gebruikt dit overzicht ook als Betrokkenen hun privacy rechten uitoefenen. Als Betrokkenen Netdata vragen de gegevens van Betrokkenen te corrigeren of verwijderen, zal Netdata dit verwerken en ook doorgeven aan organisaties waarmee Netdata gegevens heeft gedeeld.

Verstrekking gegevens aan derden
Netdata deelt geen persoonsgegevens met derde partijen zonder voorafgaande expliciete instemming van Betrokkenen. Enige uitzondering is wanneer er sprake is van wettelijke verplichtingen in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

Bewaartermijn gegevens
Netdata bewaart gegevens van Betrokkenen niet langer dan strikt noodzakelijk en wettelijk is toegestaan.

Bezoek www.netdata.nl
Netdata verwerkt persoonsgegevens wanneer Betrokkenen van de website gebruik maken van Netdata diensten en/of wanneer de Betrokkenen deze aan Netdata verstrekt, bijvoorbeeld door het doen van een contactverzoek. Netdata verwerkt deze gegevens om het websitebezoek te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten.

Netdata gebruikt gegevens van Betrokkenen om Betrokkenen onder andere te kunnen voorzien van de volgende diensten:

  • Toesturen van een nieuwsbrief.
  • Contact met u opnemen naar aanleiding van een contactverzoek via de website of per email.
  • Vertonen van relevante advertenties.

Inzage in persoonsgegevens
Betrokkenen kunnen te allen tijde inzage krijgen in de informatie die er over Betrokkenen wordt verzameld. Betrokkenen is gerechtigd deze gegevens desgewenst te laten aanpassen of verwijderen. Ook kunnen Betrokkenen bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie via onderstaande contactgegevens.

Netdata
Hullenbergweg 250
1101 BV Amsterdam-Zuidoost
info@netdata.nl
+31 20 33 70 377

Cookies
Netdata maakt gebruik van cookies om het websitebezoek aan onze website www.netdata.nl te analyseren en het gebruiksgemak voor Betrokkenen te verbeteren.

Een cookie zorgt ervoor dat bezoekersgedrag van Betrokkenen wordt opgeslagen op de computer van Betrokkenen. Zo kan Netdata Betrokkenen herkennen als Betrokkenen de volgende keer op de Netdata website komt. Ook kan Netdata Betrokkenen hiermee relevante advertenties tonen wanneer Betrokkenen andere websites bezoekt.

Aanpassingen in Privacy Statement
Netdata behoudt zich het recht voor het Privacy Statement te wijzigen. De laatste versie van dit document treft Betrokkenen altijd hier of op aanvraag.